Away4 | Planlægning af ferie og fravær | Vilkaar Vilkaar – Away4 | Planlægning af ferie og fraværSalgs- og leveringsbetingelser1. GENERELT
Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for:
Away4 ApS
Lersø Parkallé 107
2100 København Ø
CVR: 37270946

Bank: Danske Bank
Konto: 3409 11794475,

herefter benævnt Away4.

Benævnelsen Kunde (el. Kunden/Kundens) betegner en bruger oprettet på en af Away4 udbudt ydelse, herunder men ikke begrænset til away4.com og firmaplan.dk, uanset om Kunden deltager i en prøveperiode, gratisydelse eller betalingsydelse eller en kombination heraf. Away4 og Kunde betegnes samlet Parter eller Parterne.

Enhver leverance mellem Parterne finder sted på grundlag af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser. Aktivering af prøveperiode, test, betalingsperiode eller tilsvarende aktivering af en af Away4 udbudte ydelser, opfattes som en leverance og dermed accept af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser. Kunden accepterer samtidig at modtage løbende nyhedsmails med information om, herunder men ikke begrænset til funktionalitet, vilkår, tips & tricks, kampagner samt drift-information. Nyhedsmails kan når som helst afmeldes via henvendelse til Away4. Kunden accepterer samtidig at Kundens firmanavn og logo frit kan anvendes af Away4 til referencebrug på web, nyhedsbreve og tilsvarende.

2. EJENDOMSFORBEHOLD
Away4 forbeholder sig retten til alle udbudte ydelser. Evt. misbrug eller krænkelse af ejendomsretten kan medføre sagsanlæg.

3. ÆNDRINGER
Away4 styrer udviklingen af alle udbudte ydelser og Kunden kan derfor på intet tidspunkt kræve ændringer i produktet, men kan skriftligt anmode herom.

4. MISLIGHOLDELSE
Ved misligholdelse er Away4 berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning. Som misligholdelse regnes, herunder men ikke begrænset til Kundens manglende betaling, misbrug af Away4 udbudte ydelser, konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, hvormed Away4 er berettiget til øjeblikkeligt at hæve aftalen.
Hvis Kunden har overskredet deres betaling for udbudte ydelser med 5 arbejdsdage, er Away4 berettiget til at lukke for adgangen til ydelsen med 3 arbejdsdages varsel. Adgang til ydelsen åbnes igen, når det skyldige beløb er betalt. Hvis betalingen overskrides med 10 arbejdsdage, kan Away4 lukke for ydelsen uden varsel, og adgang til ydelsen åbnes igen, når det skyldige beløb er betalt. Såfremt betalingen er overskredet med 20 arbejdsdage, kan Away4 slette Kundens data uden varsel, hvorefter data ikke kan genskabes.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING
Away4 hæfter ikke for hverken direkte eller indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til eksempelvis driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og tilsvarende, som kunden eller tredjemand måtte lide som følge af mangler, anvendelse eller installation af ydelser udbudt af Away4. Erstatningskrav over for Away4 kan derfor ikke finde sted.
Under alle omstændigheder kan erstatning alene udgøre et beløb svarende til hvad Kunden samlet har betalt til Away4 i faste driftsudgifter i de sidste 6 måneder før hændelsen.

6. FORCE MAJEURE
Away4 er i øvrigt ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder men ikke begrænset til lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, nedbrud i lokale systemer hos Kunden, manglende leverancer for underleverandører, driftsproblemer forårsaget af enten Kunden eller underleverandører til Away4, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade.

7. BETALINGSMETODE
Betaling kan foregå med Dankort/betalingskort eller via faktura. Ved betaling via faktura tillægges fakturagebyr på 125,- pr. opkrævning. Alle ydelser faktureres 12 måneder forud (periode), med mindre andet eksplicit fremgår. Alle perioder faktureres den 15. i måneden forud for ny periode.
Betalt periode refunderes ikke, eksempelvis i tilfælde hvor Kunden ikke længere har brug for ydelsen.
Away4 anvender Paylike (Paylike.dk) som betalingsgateway. Paylike står for validering og administration af kortdata. Away4 hverken behandler eller opbevarer kortholders kortdata, men forbeholder sig ret til at annullere en ordre, hvis kortdata bliver misbrugt.

8. OPSIGELSE
Ydelsen er uopsigelig fra kundens side i den fastlagte periode, hvorefter den, med mindre andet aftales, automatisk fornys med 12 måneder af gangen. Evt. opsigelse skal meddeles os skriftligt senest ved udgangen af måneden før sidste måned i aktuelle periode. Dvs. en periode der er betalt til og med december måned skal opsiges senest ved udgangen af oktober måned, ellers fornys ydelsen automatisk med 12 måneder.

9. LEVERING
Efter modtaget bestilling og/eller betaling vil de købte ydelser være tilgængelige for Kunden. Faktura/kvittering vil blive afsendt via mail samme dag, som bestilling/betaling er gennemført. Kunden varetager selv al nødvendig administration af udbudte Away4 brugerkonto, herunder oprettelse og administration af brugere m.m.
Away4 påtager sig at holde alle udbudte ydelser, herunder men ikke begrænset til away4.com, opdateret og tilgængelige.

10. SLETNING AF KUNDENS DATA (ved opsigelse)
Ved Kundens opsigelse, uanset årsag hertil, slettes alle Kundens data, herunder med ikke begrænset til emailadresser, brugerdata og -registreringer fra alle Away4 platforme, herunder backup og ERP system. Sletning sker 20 arbejdsdage efter udløb af sidste periode eller efter sidste betaling, hvorefter data ikke kan genskabes.

11. PRISER
Away4 forbeholder sig ret til prisændringer uden varsel, for såvel gratisydelser som betalingsydelser. Ved prisændringer vil allerede tilkøbte ydelser forblive aktive indtil periodens udløb, og prisforskellen vil ikke blive opkrævet, før et nyt tilkøb gøres. Alle priser er eksklusive moms og er i DKK med mindre andet eksplicit fremgår.

12. TVISTER
Ethvert spørgsmål om fortolkning eller opfyldelse af denne aftale, der ikke kan ordnes i mindelighed mellem Parterne henvises til afgørelse i Sø- og Handelsretten i København.

DA 1.3 | 31. maj 2017